Rà soát, duyệt kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021 của các đơn vị đào tạo

8 tháng 7, 2020
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020, Nhà trường triển khai rà soát và duyệt công tác năm học 2020 - 2021 của các đơn vị đào tạo, cụ thể như sau


Chia sẻ