Chương trình, kế hoạch công tác Quý II năm 2022

5 tháng 4, 2022
Căn cứ Nghị Quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021; Quyết nghị của Hội đồng trường; Chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2022 của các đơn vị trong trường, Nhà trường thông báo Chương trình kế...

Chi tiết Chương trình, kế hoạch công tác Quý II năm 2022: Tải về


Chia sẻ