Cấp ủy Chi bộ HCTH

8 tháng 8, 2020
CHI BỘ

ThS. Nguyễn Vũ Lâm
Bí thư
Email: lamnv@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0902.282.889
Nhiệm vụ: Chi tiết
(ẢNH) CN. Cao Xuân Khởi
Phó Bí thư
Email: khoicx@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0912.773.600
Nhiệm vụ: Chi tiết
ThS. Nguyễn Trọng Cương
UV BCH Chi bộ
Email: cuongnt@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0981.245.628
Nhiệm vụ: Chi tiết
  ThS. Hồ Viết Thành
UV BCH Chi bộ
Email: thanhhv@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0988.355.906
Nhiệm vụ: Chi tiết
  ThS. Cao Thị Tơ
UV BCH
Email: toct@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0373.445.776
Nhiệm vụ: Chi tiết

Chia sẻ