Lãnh đạo Phòng HCTH

2 tháng 1, 2023
LÃNH ĐẠO PHÒNG

ThS. Nguyễn Vũ Lâm
Trưởng phòng
Email: lamnv@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0902.282889
Nhiệm vụ: Chi tiết
ThS. Nguyễn Trọng Cương
Phó Trưởng phòng
Email: cuongnt@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0981.245.628
Nhiệm vụ: Chi tiết
ThS. Tạ Hồng Đông
Phó Trưởng phòng
Email: dongth@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0333111981
Nhiệm vụ: Chi tiết

 


Chia sẻ