Phân công nhiệm vụ của phòng Hành chính tổng hợp

9 tháng 1, 2020

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CBVC, LĐ.

Họ và tên

Vị trí công tác

Nhiệm vụ

Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Ban lãnh đạo phòng : 04

1.Nguyễn Vũ Lâm

Trưởng phòng

 

1. Quản lý, Chỉ đạo, lãnh đạo toàn bộ công tác của Phòng HCTH.

2. Các nhiệm vụ trực tiếp phụ trách:

- Thường trực công tác cải cách hành chính.

- Chỉ đạo theo dõi chiến lược phát triển trường.

- Tiếp đón, giải quyết yêu cầu hoặc giới thiệu khách đến liên hệ công tác, làm việc với BGH hoặc các đơn vị có liên quan.

- Quản lý nhân sự của phòng và công tác tài chính có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng: (bố trí giao việc cho CBVC, LĐ, tiếp nhận, quản lý lao động…;  Ký đề nghị nhu cầu kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát, thiết bị, vật tư).

- Ký duyệt các chứng từ thanh toán các nhiệm vụ của Phòng, thanh toán cá nhân theo quy định của Nhà trường.

- Kiểm soát, ký duyệt giấy đăng ký của các đơn vị cho phép khách đến công tác, làm việc có chế độ đài thọ của Nhà trường được ăn, nghỉ tại Nhà khách theo đúng Quy chế nội bộ.

- Phát ngôn chính theo Quy chế phát ngôn của Nhà trường.

- Tham gia các Ban, Hội đồng của Trường theo chức năng của Phòng và Quyết định của BGH.

- Thực hiện công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

 

- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng phòng HCTH.

 

2.Cao Xuân Khởi

Phó Trưởng phòng

 

1. Tham mưu giúp Trưởng phòng chỉ đạo Công tác an ninh, trật tự, an ninh quốc phòng, PCCN

2. Các nhiệm vụ trực tiếp phụ trách:

a. Quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Khoản 2, Điều 2 của Quyết định của Hiệu trưởng về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng HCTH.

b. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc có liên quan tới công tác hành chính sau:

- Xác nhận các văn bản giao dịch, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến các nhiệm vụ trực tiếp phụ trách đã được Trưởng phòng ủy quyền.

- Ký giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CBVC, LĐ và người đến cơ quan làm việc.

c. Được ủy quyền ký xác nhận các văn bản, chứng từ tạm ứng hoặc thanh toán liên quan đến các nhiệm vụ được ủy quyền. Số tiền không vượt quá 20 triệu.

d. Tham gia các Ban, Hội đồng của Trường theo chức năng của phòng và Quyết định của Hiệu trưởng.

e. Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân công.

- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Phó trưởng phòng phụ trách mảng công việc được phân công.

- Kịp thời báo cáo trưởng phòng giải quyết các vấn đề vướng mắc trong công việc có liên quan

 

3. Nguyễn Trọng Cương

Phó Trưởng phòng, Kiêm Tổ trưởng Tổ Tổng hợp

1. Tham mưu giúp Trưởng phòng chỉ đạo Công tác Tổng hợp, Văn phòng điện tử, Văn thư lưu trữ, Điều xe, cấp phát nhiên liệu; Bộ phận một cửa

2. Nhiệm vụ cụ thể

a. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc có liên quan tới công tác Tổng hợp, Văn thư lưu trữ, Điều xe, bộ phận một cửa và các công việc được Trưởng phòng uỷ quyền giải quyết.

b. Quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ sau:

* Công tác tổng hợp

- Phụ trách, quản lý chung tất cả các công việc tổ Tổng hợp, Công nghệ thông tin, tổ Xe, Văn thư lưu trữ, bộ phận một cửa

- Trực tiếp theo dõi công tác thống kê số liệu các hoạt động trong phạm vi toàn trường.

- Theo dõi Chiến lược phát triển Trường, tham mưu cho Trưởng phòng Phòng để báo cáo lãnh đạo trường chỉ đạo rà soát, bổ sung và thực hiện tốt chiến lược trong từng giai đoạn.

- Xây dựng kế hoạch công tác năm trong toàn trường và theo dõi thực hiện kế hoạch các đơn vị. Liên hệ, đôn đốc thực hiện kế hoạch. Chủ động đề xuất phương án đảm bảo thực hiện kế hoạch.

- Lập kế hoạch duyệt KH công tác năm học đối với các đơn vị trong Trường. Rà soát và tổng hợp kế hoạch công tác năm học trong toàn trường.

- Trực tiếp theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ theo các kết luận và thông báo của Hiệu trưởng

- Trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo tổng hợp định kỳ hoặc đột xuất của Trường, HĐT và Phòng HCTH khi có yêu cầu của lãnh đạo Trường và Phòng.

- Quản trị và vận hành hệ thống Văn bản điện tử TD-office; xử lý nội dung email của Phòng HCTH (hcth@vnuf.edu.vn); Email của Trường: vnuf@vnuf.edu.vn

- Chỉ đạo rà soát thể thức văn bản, tính pháp lý của văn bản, thẩm quyền ký văn bản theo cơ chế 1 cửa.

 - Thành viên Tổ Trợ lý Hiệu trưởng và thực hiện các công việc do Tổ trưởng Tổ trợ lý và Hiệu trưởng phân công.

- Chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của Tổ, báo cáo Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách khi có nhiệm vụ phát sinh, hoặc cần hỗ trợ.

 

* Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, điều xe…

- Chỉ đạo các hoạt động văn thư, lưu trữ, điện thoại, báo chí, lễ tân,… tham gia tiếp khách của BGH và tại các phòng họp nhà Hiệu bộ.

- Duyệt lệnh điều xe theo quy định. 

- Duyệt phiếu ứng nhiên liệu cho ô tô, máy phát điện, máy cắt cỏ, tiêu hao xăng dầu hàng tháng.

- Ký xác nhận các văn bản giao dịch, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến các nhiệm vụ trực tiếp phụ trách đã được Trưởng phòng ủy quyền.

- Thay mặt Trưởng phòng ký xác nhận các văn bản, chứng từ tạm ứng hoặc thanh toán liên quan đến các nhiệm vụ của Phòng, của Trường khi được Trưởng phòng ủy quyền.

 - Tham gia các Ban, Hội đồng của Trường theo chức năng của phòng và Quyết định của Hiệu trưởng.

- Thực hiện công việc khác do Trưởng phòng HCTH phân công.

- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Phó trưởng phòng phụ trách mảng công việc được phân công.

- Kịp thời báo cáo trưởng phòng giải quyết các vấn đề vướng mắc trong công việc có liên quan

 

4.Tạ Hồng Đông

Phó Trưởng phòng, kiêm Tổ trưởng Tổ CNTT và Website

1. Tham mưu giúp Trưởng phòng chỉ đạo Công tác Công nghệ thông tin, Website

2. Nhiệm vụ cụ thể

a. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc có liên quan tới công tác Công nghệ thông tin, Website và các công việc được Trưởng phòng uỷ quyền giải quyết.

b. Quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ sau:

* Công tác Công nghệ thông tin

- Quản lý và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về mọi hoạt động của hệ thống CNTT trong toàn trường

- Xây dựng, đề xuất chiến lược và kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT của Trường;

- Tham mưu cho Trưởng phòng HTCH về lĩnh vực CNTT;

- Tổ chức soạn thảo các công văn chỉ đạo, hướng dẫn, nội quy, quy định, văn bản pháp quy về lĩnh vực CNTT

- Đề xuất và tổ chức xây dựng các đề án, dự án, chương trình hành động (ngắn – trung và dài hạn) về CNTT của Trường.

* Công tác Website

- Quản lý và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về hoạt động thu thập, kiểm duyệt thông tin và đăng tin lên Cổng thông tin VNUF;

- Phối hợp, giám sát các hoạt động đăng tải thông tin tại các Cổng thông tin thành viên trong toàn trường.

 

 

Tổ Tổng hợp

5. Tạ Phương Ngân

(chuyên viên)

- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch công tác năm, KH 6 tháng, KH công tác hàng tháng trong toàn trường và theo dõi thực hiện kế hoạch các đơn vị. Liên hệ, đôn đốc thực hiện kế hoạch. Chủ động đề xuất phương án đảm bảo thực hiện kế hoạch.

- Hỗ trợ chuẩn bị các nội dung giao ban Ban giám hiệu và giao ban chính quyền hàng tháng, hàng Quý

- Hỗ trợ theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ theo các kết luận và thông báo của Hiệu trưởng

- Hỗ trợ thực hiện việc rà soát và xây dựng kế hoạch công tác năm và năm học khi có yêu cầu

- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo định kỳ của Chính quyền và Hội đồng trường.

- Theo dõi việc trả lời các văn bản

- Làm các thủ tục thanh toán vé máy bay của các đoàn đi công tác.

- Dự thảo văn bản, xây dựng báo cáo tổng hợp của phòng và Nhà trường theo sự phân công của Tổ trưởnglãnh đạo Phòng.

- Tham gia đón tiếp khách khi có yêu cầu của lãnh đạo phòng, lãnh đạo trường.

- Thư ký cuộc họp của Nhà trường khi có yêu cầu

- Hỗ trợ công tác văn thư, lễ tân…

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của Phòng theo sự phân công của Tổ trưởng hoặc Trưởng phòng.

- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế công vụ; đảm bảo ngày công, giờ công.

- Thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của một chuyên viên; hoàn thành tốt các công việc đã được phân công và các công việc đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng.

6. Lương Thế Hưng

(chuyên viên)

- Theo dõi hệ thống Văn bản điện tử TD-office; theo dõi và xử lý nội dung nhận được từ email của Phòng HCTH (hcth@vnuf.edu.vn )

- Phân loại, trình lãnh đạo trường xử lý các công văn đến khi được trưởng phòng giao.

- Thư ký các cuộc họp do BGH chủ trì; chuẩn bị thông báo kết luận của Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng tại các cuộc họp khi Lãnh đạo Phòng yêu cầu.

 - Phối hợp tiếp nhận giấy đăng ký lịch công tác của các đơn vị, hỗ trợ lập lịch công tác tuần cùng tổ Hành chính

- Chịu trách nhiệm lập lịch công tác tuần của BGH, CT HĐT

- Hỗ trợ thực hiện việc rà soát và xây dựng kế hoạch công tác năm và năm học khi có yêu cầu

 - Trực tiếp nhận văn bản trình ký BGH, hỗ trợ rà soát thể thức văn bản, tính pháp lý của văn bản, thẩm quyền ký văn bản theo cơ chế 1 cửa và trực tiếp trình ký BGH

- Tham gia theo dõi Chiến lược phát triển trường, tham mưu cho lãnh đạo phòng để báo cáo lãnh đạo trường chỉ đạo rà soát, bổ sung và thực hiện tốt chiến lược

- Hỗ trợ các hoạt động của bộ phận CNTT khi có yêu cầu: theo dõi Wifi nhà A2, sửa chữa máy tính,máy in...

- Phụ trách kỹ thuật hệ thống Hội thảo, phỏng vấn, học trực tuyến tại phòng họp A;

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Nhà trường ban hành

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của Phòng theo sự phân công của Tổ trưởng hoặc Trưởng phòng

 

- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế công vụ; đảm bảo ngày công, giờ công.

- Thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của một chuyên viên; hoàn thành tốt các công việc đã được phân công và các công việc đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng.

7. Phạm Thị Hiền

(chuyên viên)

- Trực tiếp và chịu trách nhiệm rà soát thể thức văn bản, tính pháp lý của văn bản, thẩm quyền ký văn bản theo cơ chế 1 cửa.

- Tổng hợp, theo dõi các số liệu xăng dầu ô tô, máy phát điện, cắt cỏ; số liệu kilomet xe chạy. Làm các báo cáo về quản lý, sử dụng xe ô tô theo định kỳ.

- Hỗ trợ tiếp nhận lịch công tác, phiếu đăng ký xe ô tô (trường hợp ông Hạnh đi vắng)

- Tiếp nhận phiếu sửa chữa hệ thống điện, nước, công nghệ thông tin, nhà khách.

- Mở sổ theo dõi, quản lý tài sản của Phòng (được nhà trường giao quản lý, sử dụng); có trách nhiệm giám sát việc sử dụng tài sản của các cá nhân trong Phòng quản lý, sử dụng. Thực hiện các nhiệm vụ theo dõi, kiểm kê tài sản, thiết bị, vật tư…của Phòng theo định kỳ hay đột xuất đúng quy định của Nhà trường.

- Theo dõi, tổng hợp số liệu trong toàn trường theo Quy chế cung cấp thông tin

- Hỗ trợ thực hiện việc rà soát và xây dựng kế hoạch công tác năm và năm học khi có yêu cầu

- Thư ký các cuộc họp do BGH chủ trì; chuẩn bị thông báo kết luận của Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng tại các cuộc họp và các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của BGH.

- Hỗ trợ thực hiện việc rà soát và xây dựng kế hoạch công tác khi có yêu cầu

- Hỗ trợ công tác văn thư, lễ tân…

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của Phòng theo sự phân công của Tổ trưởng hoặc Trưởng phòng

- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế công vụ; đảm bảo ngày công, giờ công.

- Thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của một chuyên viên; hoàn thành tốt các công việc đã được phân công và các công việc đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng.

  Tổ Công nghệ thông tin và Website  

8. Nguyễn Văn Quế

(Chuyên viên)

- Phụ trách toàn bộ các hoạt động công nghệ thông tin trong Trường

-  Phụ trách quản lý phòng máy chủ. Quản lý tài sản tại phòng máy chủ: Switch Core, Switch trung tâm, máy chủ, UPS…;

- Quản trị hệ thống hạ tầng kỹ thuật mạng lõi và thiết bị an ninh mạng: Giải pháp kỹ thuật về hạ tầng mạng lõi; Giải pháp kỹ thuật về hệ thống an ninh mạng (tường lửa, bảo mật dữ liệu, an toàn hệ thống, IPS/IDS, DDOS,…); Báo cáo định kỳ theo tháng/quý/năm tình hình hệ thống CNTT, đề xuất hướng cải tạo nâng cấp đảm bảo tính an ninh bảo mật và ổn định hệ thống.

- Quản trị, vận hành đường truyền Leasedline, đường truyền Internet

-  Quản trị tên miền VNUF.EDU.VN

-  Quản trị hệ thống thư điện tử @vfu.edu.vn; @vnuf.edu.vn và hệ thống phần mềm thư viện Libol

- Quản trị kỹ thuật, đảm bảo vận hành cho website, phần mềm đào tạo tín chỉ, tác nghiệp tín chỉ

- Trực tiếp theo dõi, hỗ trợ đơn vị bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục các lỗi hệ thống phần mềm đào tạo tín chỉ khi xảy ra sự cố xảy ra.

-  Lập kế hoạch triển khai các hợp đồng cung cấp dịch vụ đường truyền, dịch vụ kết nối... với các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo nhu cầu công tác của Nhà trường

-  Quản trị hệ thống máy chủ và hệ thống lưu trữ

-  Quản trị các dịch vụ hệ thống như: Tài khoản truy cập, Proxy, DNS, DHCP, Remote…

- Ghi chép sổ sách ra vào phòng máy chủ;

- Định kỳ tiến hành bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp phần cứng, phần mềm;

- Tham gia xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT của Trường

-  Tham gia thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, nâng cấp và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT (máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng…)

-  Phối hợp đề xuất các giải pháp, biện pháp để đảm bảo an toàn kỹ thuật, an ninh cho hệ thống máy chủ

- Hỗ trợ kỹ thuật mạng lõi và thiết bị an ninh mạng

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Nhà trường ban hành

- Báo cáo về hoạt động CNTT lĩnh vực phụ trách (định kỳ, đột xuất)

- Tham gia quản trị kỹ thuật các phần mềm quản lý

- Phụ trách trực tiếp hệ thống mạng Lan, Internet trong toàn Trường

- Phụ trách trực tiếp hệ thống Wifi trong toàn Trường

- Báo cáo về việc sử dụng các phần mềm. Xây dựng, đề xuất các giải pháp, phân tích thiết kế hệ thống, phát triển các phần mềm cần thiết theo nhu cầu thực tế sử dụng chung trong toàn Trường (định kỳ, đột xuất);

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của Phòng theo sự phân công của Tổ trưởng hoặc Trưởng phòng

- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế công vụ; đảm bảo ngày công, giờ công.

- Thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của một chuyên viên; hoàn thành tốt các công việc đã được phân công và các công việc đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng.

9. Trần Thị Quỳnh

(Chuyên viên)

- Quản trị cổng thông tin điện tử (Portal)

- Quản trị kỹ thuật các website, cổng con, phần mềm

+ Quản trị kỹ thuật, đảm bảo vận hành cho phần mềm quản lý văn bản điều hành

+ Quản trị kỹ thuật, đảm bảo vận hành cho phần mềm quản lý cán bộ

+ Quản trị kỹ thuật, đảm bảo vận hành cho phần mềm quản lý hợp tác quốc tế

+ Quản trị kỹ thuật, đảm bảo vận hành cho phần mềm quản lý đề tài khoa học

+ Quản trị kỹ thuật, đảm bảo vận hành cho phần mềm quản lý dữ liệu đa dạng sinh học.

+ Quản trị kỹ thuật, đảm bảo vận hành cho phần mềm Elearning.

- Hỗ trợ quản trị, vận hành đường truyền Leasedline, đường truyền Internet

-  Hỗ trợ quản trị tên miền VNUF.EDU.VN và VFU.EDU.VN

-  Hỗ trợ quản trị hệ thống thư điện tử @vfu.edu.vn; @vnuf.edu.vn và hệ thống phần mềm thư viện Libol

- Hỗ trợ kỹ thuật mạng lõi và thiết bị an ninh mạng

- Quản trị phần mềm virus Kaspersky

- Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hoạt động các thiết bị CNTT (phần cứng, phần mềm,…) theo yêu cầu của người sử dụng

- Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hoạt động các thiết bị CNTT (phần cứng, phần mềm,…) theo yêu cầu của người sử dụng

-  Lập kế hoạch triển khai các hợp đồng cung cấp dịch vụ đường truyền, dịch vụ kết nối... với các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo nhu cầu công tác của Nhà trường

- Quản trị Website của phòng HCTH (viết bài, đăng bài,…)

- Thực hiện thu thập, biên tập thông tin, hình ảnh tư liệu và đăng tin lên Cổng thông tin VNUF;

- Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ vào các thiết bị lưu trữ an toàn, gồm thiết bị lưu trữ Storage và đĩa quang (DVD) của toàn bộ hệ thống; riêng cơ sở dữ liệu về phần mềm đào tạo tín chỉ phải đảm bảo sao lưu mỗi ngày một lần;

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Nhà trường ban hành;

-  Phối hợp đề xuất các giải pháp, biện pháp để đảm bảo an toàn kỹ thuật, an ninh cho hệ thống máy chủ

- Tham gia quản trị kỹ thuật các phần mềm quản lý

- Hỗ trợ các đơn vị trong công tác tuyển sinh, đào tạo, NCKH…

- Lập dự trù mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác CNTT

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của Phòng theo sự phân công của Tổ trưởng hoặc Trưởng phòng

- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế công vụ; đảm bảo ngày công, giờ công.

- Thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của một chuyên viên; hoàn thành tốt các công việc đã được phân công và các công việc đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng.

10. Trần Văn Tới

(Kỹ thuật viên)

- Phụ trách hệ thống máy tính văn phòng, máy in, máy photo trong Trường

- Theo dõi hoạt động, bảo dưỡng, cài đặt phần mềm, nâng cấp, thay thế linh kiện cho máy tính văn phòng của các đơn vị trong trường

- Phụ trách đổ mực cho toàn bộ máy in, máy photocopy

- Hỗ trợ kỹ thuật mạng lõi và thiết bị an ninh mạng

- Phối hợp sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hoạt động hệ thống mạng nội bộ, mạng Internet trong Trường

- Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hoạt động các thiết bị CNTT (phần cứng, phần mềm,…) trong Trường

- Hỗ trợ kỹ thuật mạng lõi và thiết bị an ninh mạng

- Lắp đặt đường truyền, đảm bảo dịch vụ CNTT phục vụ cho các nhu cầu chung của Trường như: Các hội nghị, hội thảo, các hoạt động lễ hội, quảng bá...khi có yêu cầu của Nhà trường

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của Phòng theo sự phân công của Tổ trưởng hoặc Trưởng phòng

- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế công vụ; đảm bảo ngày công, giờ công.

- Thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của một chuyên viên; hoàn thành tốt các công việc đã được phân công và các công việc đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng.

Tổ Hành chính

11. Vũ Khắc Hạnh

(Tổ trưởng tổ Hành chính)

 

- Tiếp nhận giấy đăng ký lịch công tác của các đơn vị, xây dựng lịch công tác tuần để phát hành, cập nhật lịch công tác tuần lên hệ thống VBĐH.

- Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến phòng họp, phòng khách...; chịu trách nhiệm quản lý, chuẩn bị, thường trực để đảm bảo các thiết bị, đồ dùng (loa, amply, đèn chiếu, máy điều hoà, máy lạnh v.v...) hoạt động tốt để phục vụ các cuộc họp của Nhà trường tại các phòng họp nhà A2, A3 và T10 theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

- Trực cơ quan, tiếp đón và giới thiệu khách đến làm việc với lãnh đạo Phòng. Hướng dẫn khách đến làm việc với lãnh đạo Trường hoặc các đơn vị có liên quan.

- Trực tiếp tiếp nhận giấy đăng ký xe đi công tác của BGH, các đơn vị, cá nhân để trình duyệt Hiệu trưởng theo quy định. 

- Cập nhật kế hoạch điều xe đi công tác, lịch công tác tuần lên bảng điện tử tại sảnh nhà A2 và website trường.

- Trực tiếp theo dõi, quản lý hệ thống điện thoại trong toàn trường. Tổng hợp các đề nghị lắp mới hoặc sửa chữa mạng điện thoại của các đơn vị và trình lãnh đạo Phòng, bưu điện có phương án lắp đặt, sửa chữa kịp thời.

- Phối hợp theo dõi, kiểm kê tài sản, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Ban, Hội đồng…theo QĐ của Hiệu trưởng.

- Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân công.

 - Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế công vụ; đảm bảo ngày công, giờ công.

- Thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của một chuyên viên, chức trách của lãnh đạo phòng; hoàn thành tốt các công việc đã được phân công và các công việc đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng.

12. Nguyễn Văn Hoàng

(Chuyên viên)

- Cập nhật văn bản đến, đi hàng ngày trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành (văn bản ngày nào cập nhật ngay ngày đó, đảm bảo tính cập nhật của thông tin).

- Chịu trách nhiệm phát hành văn bản đi, đến hàng ngày đến các đơn vị trong và ngoài trường thông qua email của Phòng (hcth@vnuf.edu.vn)

- Trực tiếp vận hành hệ thống trục liên thông văn bản với Bộ Nông nghiệp và PTNT; nhận, gửi văn bản liên thông từ các cơ quan, đơn vị đến Trường và từ Trường ra ngoài thông qua Trục và phát hành văn bản đến các đơn vị trong Trường

- Tham gia rà soát thể thức văn bản, tính pháp lý của văn bản, thẩm quyền ký văn bản theo cơ chế một cửa.

- Tạm thời thay bà Hiền nghỉ thai sản thực hiện các nhiệm vụ:

+ Theo dõi các số liệu xăng dầu ô tô, máy phát điện, cắt cỏ; số liệu kilomet xe chạy. Làm các báo cáo về quản lý, sử dụng xe ô tô theo định kỳ (khi bà Hiền nghỉ).

+ Hỗ trợ tiếp nhận và đăng lịch công tác, viết phiếu đăng ký xe ô tô (trường hợp ông Hạnh đi vắng)

+ Tiếp nhận phiếu sửa chữa hệ thống điện, nước, công nghệ thông tin, nhà khách.

+ Thanh toán vé máy bay đi công tác, các khoản chi tiếp khách của Nhà trường.

+ Theo dõi, quản lý tài sản của Phòng (được nhà trường giao quản lý, sử dụng) khi bà Hiền nghỉ.

+ Chịu trách nhiệm theo dõi Chiến lược phát triển trường, tham mưu cho lãnh đạo phòng để báo cáo lãnh đạo trường chỉ đạo rà soát, bổ sung và thực hiện tốt chiến lược.

- Hỗ trợ phục vụ, sửa chữa máy Photocopy, điện thoại

 - Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của Phòng theo sự phân công của Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng.

 

- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế công vụ; làm việc theo giờ hành chính; đảm bảo ngày công, giờ công.

- Hoàn thành tốt các công việc hàng ngày theo nhiệm vụ đã được phân công và các công việc đột xuất do Tổ trưởng, lãnh đạo phòng phân công.

13. Nguyễn Thu Ninh

(Chuyên viên)

- Quản lý con dấu của Trường theo quy định của Nhà nước (trừ dấu của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể, dấu của các trung tâm,...); giấy giới thiệu, giấy công tác….

- Rà soát lại các văn bản của bộ phận một cửa theo đúng thể thức yêu cầu và đóng dấu văn bản.

- Trực cơ quan, tiếp đón và giới thiệu khách đến làm việc với lãnh đạo Phòng. Hướng dẫn khách đến lãnh đạo Trường hoặc các đơn vị có liên quan khi có yêu cầu.

- Dự trù, mua sắm văn phòng phẩm cho lãnh đạo Trường

- Quản lý, dự trù mua sắm thiết bị, vật tư tài sản, văn phòng phẩm… phục vụ công tác của tổ, phòng.

- Làm các thủ tục thanh toán báo chí, thanh toán cước phí điện thoại, thư báo, bưu phẩm, internet (ftth) …của Nhà trường với Công ty Viễn thông,  Bưu điện….

- Hỗ trợ thực hiện việc rà soát văn bản trước khi trình ký.

- Giám sát thể thức văn bản trước khi đóng dấu ban hành.

- Hỗ trợ công việc Văn thư, photocopy, lưu trữ,...

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của Phòng theo sự phân công của Tổ trưởng hoặc Trưởng phòng

- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế công vụ; làm việc theo giờ hành chính; đảm bảo ngày công, giờ công.

- Thực hiện nhiệm vụ của chuyên viên tổng hợp kiêm nhân viên văn thư, hoàn thành tốt các công việc đã được phân công và các công việc đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng.

14. Phan Diệu Linh

(NV phục vụ)

- Rà soát lại các văn bản của bộ phận một cửa theo đúng thể thức yêu cầu.

- Giám sát thể thức văn bản trước khi đóng dấu ban hành.

- Hỗ trợ thực hiện việc rà soát văn bản trước khi trình ký.

- Hỗ trợ công việc Văn thư, photocopy, lưu trữ….

- Tham gia phát hành văn bản theo cơ chế một cửa.

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của Phòng theo sự phân công của Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng.

- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế công vụ; đảm bảo ngày công, giờ công.

- Thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của một nhân viên văn thư; hoàn thành tốt các công việc đã được phân công và các công

15. Nguyễn Thị Nguyệt

(cán sự)

- Quản lý kho lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước và Nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ để quản lý, lưu trữ, tra cứu văn bản đáp ứng yêu cầu của BGH và các đơn vị trong Trường theo quy định;

- Thực hiện việc trình ký văn bản đi, văn bản đến theo cơ chế 1 cửa. Theo dõi Email của Trường: vfu@mard.gov.vn.

- Trực tiếp nhận, vào sổ văn bản liên thông từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (eoffice.moet.gov.vn)

- Giám sát thể thức văn bản trước khi đóng dấu ban hành.

- Thực hiện báo cáo định kỳ với Bộ NN&PTNT về công tác văn thư, lưu trữ.

- Tham gia soạn thảo các quy chế, quy định có liên quan đến công việc được phân công.

- Hỗ trợ công việc Văn thư, photocopy, lưu trữ, Nhà khách....

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của Phòng theo sự phân công của Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng.

- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế công vụ; đảm bảo ngày công, giờ công.

- Thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của một nhân viên văn thư; hoàn thành tốt các công việc đã được phân công và các công

16. Cao Thị Tơ

(Nhân viên PV)

- Quản lý tài sản, chuẩn bị, phục vụ các phòng họp, thực hiện các công việc khánh tiết, lễ tân cho các cuộc họp, hội nghị và việc tiếp khách của Nhà trường và các đơn vị tại khu nhà Hiệu bộ A2.

- Phục vụ các phòng làm việc của Ban giám hiệu.

- Tiếp nhận, phân phát kịp thời các văn bản, tài liệu, thư báo, tạp chí từ bộ phận văn thư đến BGH.

- Tham gia tiếp đón và giới thiệu khách đến làm việc với lãnh đạo Phòng. Hướng dẫn khách đến lãnh đạo Trường hoặc các đơn vị có liên quan.

- Trực, phục vụ phòng họp A, B, B1, C

- Hỗ trợ công việc văn thư, Nhà khách…

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của Phòng theo sự phân công của Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng.

- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế công vụ; đảm bảo ngày công, giờ công.

- Hoàn thành tốt các công việc hàng ngày theo nhiệm vụ và các công việc đột xuất do Tổ trưởng, LĐ phòng phân công.

 

17. Đào Thị Thu

 (Nhân viên KT)

 

 

- Phục vụ phòng họp E, phòng họp D

- Hỗ trợ công việc lễ tân, phục vụ, vệ sinh khu hiệu bộ…

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của Phòng theo sự phân công của Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng.

18. Doãn Trung Thảo

(Nhân viên)

 

- Thường trực tiếp nhận và thực hiện việc photocopy tài liệu phục vụ công việc chung của Nhà trường và các đơn vị theo đúng quy định của Nhà trường.

- Ghi chép nhật ký sử dụng và tình trạng kỹ thuật của các máy photocopy theo quy định.

- Chăm sóc vệ sinh máy photocopy hàng ngày; phát hiện những biểu hiện hư hỏng của máy và báo cáo ngay với Tổ trưởng, Lãnh đạo phòng để thực hiện việc sửa chữa, thay thế thiết bị vật tư kịp thời đáp ứng công việc của Nhà trường.

- Chế bản, đánh máy văn bản theo sự phân công của Tổ trưởng.

- Tổng hợp, báo cáo số lượng văn bản potocopy của các đơn vị theo từng quý, từng năm.

- Hỗ trợ các công việc của Tổ HC và Phòng khi có yêu cầu của lãnh đạo Tổ và Phòng

 

Tổ Xe (03 VC, LĐ)

19. Bùi Hồng Dương

(Phụ trách tổ)

20. Nguyễn Ngọc Anh

 (lái xe)

21. Đặng Đình Tháp

(lái xe)

 

Đồng chí Tổ trưởng chỉ đạo các nhân viên trong tổ và trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ:

- Thực hiện nghiêm chỉnh lệnh điều xe đi công tác của lãnh đạo phòng

- Quản lý, chăm sóc xe tốt theo định kỳ và phát hiện sửa chữa kịp thời nếu phát hiện hỏng hóc.

- Nghiêm chỉnh chấp hành lịch trực xe cấp cứu hoặc các dịp lễ, tết, tuyển sinh khi có yêu cầu.

- Mở sổ theo dõi lịch trình xe chạy, chế độ sửa chữa, bảo dưỡng.

- Thực hiện nghiêm quy chế công vụ, đảm bảo ngày công lao động.

- Có tác phong phục vụ chuẩn mực, ăn mặc gọn gàng, lịch sự; có tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp trong xử lý công việc

Tổ Điện, Nước: 07 VC, LĐ

22. Tô Văn Quế

(Tổ trưởng)

23. Nguyễn Văn Đăng

(KTV)

24. Nguyễn Văn Vượng

(NVKT)

25. Nguyễn Thanh Tuyền

26. Đỗ Bá Thực

27. Nguyễn Thanh Bình

28. Nguyễn Ngọc Kiên

 

 

Tổ trưởng có trách nhiệm đôn đốc chỉ đạo các nhân viên trong tổ và trực tiếp tham gia các nhiệm vụ:

- Đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, hệ thống nước trong toàn trường, bao gồm các máy biến áp, đường dây, các phụ tải, các đường cấp, thoát nước.

- Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị điện, nước theo yêu cầu của nhà sản xuất và khắc phục nhanh chóng các sự cố lưới điện, sự cố đường ống, thiết bị nước đảm bảo phục vụ điện, nước một cách thông suốt, hiệu quả.

- Khắc phục, sửa chữa kịp thời các thiết bị điện như: thay bóng đèn, quạt, đường dây hỏng hóc, cháy nổ theo các phiếu yêu cầu sửa chữa đã được lãnh đạo phòng phê duyệt.

- Khắc phục sửa chữa các thiết bị nước như: Vòi nước, hệ thống cấp, thoát nước

- Hàng tháng đi ghi, chốt số điện, nước các hộ tiêu thụ và tổ chức thu tiền, sau đó nộp về Phòng TCKT theo quy định.

- Tham gia trực điện và chạy máy phát khi mất điện lưới cho các hoạt động Nhà trường và lãnh đạo phòng yêu cầu

- Làm các thủ tục thanh toán sửa chữa điện, nước theo quy định.

- Thực hiện công việc khác do Trưởng phòng phân công.

- Yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế công vụ về giờ giấc, bảo hộ an toàn điện.

- Thực hiện nghiêm các quy trình an toàn điện, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và thiết bị điện

 

 

Tổ An ninh tổng hợp, Tổ BV cơ quan, Tổ BV rừng

29. Hồ Viết Thành

Tổ trưởng tổ An ninh tổng hợp

- Tham mưu giúp Trưởng phòng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATXH và phòng chống cháy nổ.

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Tổ An ninh tổng hợp.

- Thụ lý hồ sơ vi phạm pháp  luật, vi phạm trật tự an ninh, hành vi xâm phạm thân thể, tài sản công dân, tài sản công, vi phạm quy chế HSSV, quy chế  công vụ và các quy định, quy chế nội bộ  của CBVC,HSSV; đề nghị hội đồng khen thưởng kỷ luật ( CBVC hoặc HSSV) xem xét sử lý

- Thực hiện các công việc khác của phòng, của trường khi Hiệu trưởng và trưởng phòng yêu cầu. 

- Chiu trách nhiệm trước Trưởng phòng những nhiệm vụ được phân công.

Tiếp nhận, giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu của Trường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATXH theo chức năng nhiệm vụ của phó trưởng phòng phụ trách mảng công việc được phân công;

30. Đỗ Thanh lượng

Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng

-Tham gia quản lý, điều hành nhân viên bảo vệ rừng, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng về kết quả tực hiện nhiệm vụ của Tổ.

- Kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong Tổ thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của tổ.

- Thay mặt lãnh đạo Phòng giải quyết và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng về kết quả của những công việc thuộc bộ phận mình phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ của một nhân viên bảo vệ.

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của  Phòng theo sự phâm công của lãnh đạo Phòng.

- Theo dõi, chấm công, thanh toán các chế độ chính sách cho CBVC, LĐ trong Phòng.

- Giúp cho Trưởng phòng quản lý các nhân viên và tài sản của bộ phận bảo vệ.

- Thực hiện tốt trách nhiệm của  nhân viên bảo vệ theo ca trực: kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời các vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội, tài sản, PCCN của Nhà Trường theo đúng luật pháp và qui định của Trường.

31. Phạm Huy Tâm

Tổ trưởng tổ bảo vệ cơ quan (kiêm trưởng ca)

-Tham gia quản lý, điều hành nhân viên bảo vệ Cơ quan, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về kết quả tực hiện

 

nhiệm vụ của tổ.

- Kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong Tổ thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của tổ.

- Thay mặt lãnh đạo phòng giải quyết và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng về kết quả của những công việc thuộc bộ phậm mình phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ của một nhân viên bảo vệ Cơ quan

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của Phòng theo sự phâm công của lãnh đạo Phòng.

- Cắt cử người trực theo ca kíp trực thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của phòng.

- Giúp cho Trưởng phòng quản lý các nhân viên và tài sản của bộ phận bảo vệ

- Thực hiện tốt trách nhiệm của  nhân viên bảo vệ theo ca trực: kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời các vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội, tài sản, PCCN của Nhà Trường theo đúng luật pháp và qui định của Trường.

 

32. Nguyễn Đình Thoán

Tổ phó tổ Bảo vệ cơ quan (kiêm trưởng ca )

- Giúp tổ trưởng quản lý, điều hành hoạt động của tổ Bảo vệ Cơ quan khi Tổ trưởng ủy quyền hoặc vắng mặt.

-  Kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong Tổ thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của tổ.

- Thực hiện nhiệm vụ của một nhân viên bảo vệ Cơ quan

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Tổ, của phòng theo sự phâm công của lãnh đạo Phòng.

 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và PCCN trong phạm vi toàn trường trong thời gian ca trực;

- Xử lý các hiện tượng vi phạm nội qui qui định của trường theo đúng pháp luật.

33-34. Trưởng ca gồm:

 - Tô Đình Reo

- Trần Văn Đường

-Nguyễn Minh chung

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổ và lãnh đạo Phòng về những nhiệm vụ được giao trong ca.

- Làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các nhân viên trong từng vị trí của ca trực.

- Cùng các thành viên trong ca trực kiểm soát, phát hiện và sử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trong ca trực theo đúng qui định " bàn giao hồ sơ, công việc cho ca trực sau nếu vụ việc chưa giải quyết song"

- Đôn đốc các thành viên trong ca trực  giao, nhận ca đúng thời gian qui định. Kiểm tra, bàn giao tình hình ANTT phòng CCN và ATXH, quản lý tốt cơ sở vật chất, trang bị, sổ sách đảm bảo phòng trực gọn gàng, sạch sẽ.

 

-  Khi gập tình huống phức tạp trong ca trực kịp thời báo cáo với Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng để giải quyết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổ, Phòng, Nhà trường yêu cầu.

 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và PCCN trong phạm vi toàn trường trong thời gian ca trực;

- Xử lý các hiện tượng vi phạm nội qui qui định của trường theo đúng pháp luật.

35-55.Nhân viên gồm:

  1. Lê Văn Tùng

  2. Kiều Văn  Quyên

  3.Nguyễn Văn Thắng

 4.Tô Hiến Sỹ

 5. Nguyễn Đức Tô

 6. Nguyễn Văn Lân

 7. Trần Đức Đoài

8. Nguyễn Thế Nùng

9. Đỗ Xuân Khiêm

10. Phạm Văn Thuận

11. Nguyễn Quang Kiên

12. Hồ Xuân Hà

13.Trịnh Văn Quí

14. Nguyễn Cao Đài

15.Nguyễn Minh Trung

16. Đoàn Hữu Dương

17. Ngô Văn Tú

18. Lường Việt Đức

19. Đào Anh Dũng

20. Lê Công Bằng

21. Dương Văn Lưu

 

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và quyền hạn của nhân viên bảo vệ theo quy định của Pháp luật và Quy chế của Nhà trường.

- Tuân thủ sự phân công của Tổ trưởng, Ca trưởng trong từng ca trực, nhiệm vụ của mỗi nhan viên bảo vệ phải đảm nhận ở mỗi vị trí như sau:

a. Nhân viên trực cổng:

- Đóng mở cổng theo đúng thời gian qui định của Nhà trường.

- Thường trực tại vị trí được phân công trong suốt thời gian ca trực

- Trực tiếp kiểm soát người, phương tiện, tài sản ra vào theo quy định.

- Kiểm tra việc chấp hành Nội qui cơ quan, Qui chế công vụ, văn hóa công sở, Qui định về bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng, phòng chống cháy nổ… của CBVC,LĐ, HSSV và khách đến liên hệ công tác.

- Trực điện thoại ghi chép các thông tin, báo cáo với Trưởng ca các sự việc khi cần thiết.

- Đón tiếp khách văn minh, lịch sự, vào sổ đăng ký và hướng dân khách đến liên hệ công tác theo qui định của Trường.

- Quản lý tài sản, sổ sách, thông báo, trang bị của phòng trực, đảm bảo phòng trực gọn gàng, bàn giao cho ca sau kèm theo các nội dung công việc đã, đang giải quyết và chưa giải quyết.

 -Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổ, Phòng, Nhà trường yêu cầu.

b. Nhân viên tuần tra

- Tuần tra liên tục trên phạm vi toàn Trường trong suốt thời gian ca trực.

- Phát hiện ngăn ngừa những hành vi, vi phạm Nội quy cơ quan, quy định về

 

PCCN, qui định về để xe đạp xe máy… và các qui định khác của Trường.

- Trực tiếp giả quyết các vụ việc xảy ra, bảo vệ hiện trường, giữ người và tang vật vi phạm, lập biên bản báo cáo cho trưởng ca hoặc Tổ trưởng.Trường  hợp đặc biệt phải báo cáo với lãnh đạo Phòng và các cơ quan có liên quan để phối hợp giải quyết .

- Tăng cường cho các vị trí khác trong ca trực, tăng cường cho lực lượng bảo vệ KTX, bảo vệ rừng khi cần thiết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổ, Phòng, Nhà trường yêu cầu.

c. Nhân Viên trực nhà A2

-Thường trực tại vị trí được phân công trong suốt thời gian ca trực;

- Trực tiếp kiểm soát, hướng dẫn CBVC, LĐHĐ, HSSV, khách đến làm việc tại nhà A2.

- Kiểm tra việc chấp hành Nội qui cơ quan, Qui chế công vụ, văn hóa công sở, Qui định về bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng, phòng chống cháy nổ… của CBVC,LĐ, HSSV và khách đến liên hệ công tác.

d. Nhân viên chốt tại các vị trí trọng yếu ban đêm.

- Thực hiện nhiện vụ của nhân viên bảo vệ

- Phải có mặt tại vị trí được phân công trong suốt thời gian ca trực.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện hệ thống cửa các phòng làm việc không đảm bảo an toàn, nơi khả nghi kẻ xấu có thể xâm nhập, báo cho ca trưởng để có biện pháp xử lý.

e.Nhân viên bảo vệ rừng.

- Liên tục có mặt tại các địa bàn được  phân công nghiệm vụ trong thời gian trực.

- Tuần tra phát hiện, ngăn chặn các hành vi lấn chiếm đất rừng, chặt phá cây, đốt lửa, săn bắn chim thú và các hành vi vi phạm đến tài sản, công trình xây dựng trong phạm vi rừng và đất rừng do Nhà trường quả lý.

 

- Phối hợp với bộ phận bảo vệ cơ quan, lực lượng Kiểm lâm, lãnh đạo các cơ quan đơn vị giáp ranh phổ biến tuyên truyền các qui định pháp luật bảo vệ rừng, qui định về phòng chống cháy rừng.

- Khi phát hiện cháy rừng phải tổ chức cứu chữa tại chỗ, đồng thời báo ngay cho Tổ trưởng, Lãnh đạo phòng Bảo vệ, Ban phòng chống cháy nổ của Trường để kịp thời ứng cứu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổ, Phòng, Nhà trường yêu cầu.

f. Nhân viên thực hiện nhiệm vụ biệt phái:

- Tuân thủ sự phân công của lãnh đạo đơn vị được điều động làm nhiệm vụ biệt phái

- Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho lãnh đạo phòng

- Thực hiện tốt trách nhiệm của  nhân viên bảo vệ theo ca trực: kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời các vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội, tài sản, PCCN của Nhà Trường theo đúng luật pháp và qui định của Trường.

- Báo cáo kịp thời các vụ việc xảy ra trong cac trực cho trưởng ca;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Theo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ.

- Thực hiện chế độ họp của Phòng và Nhà trường

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Vũ Lâm


Chia sẻ