Ban chấp hành công đoàn Phòng HCTH

8 tháng 8, 2020
BCH CÔNG ĐOÀN PHÒNG HCTH

ThS. Nguyễn Trọng Cương
Chủ tịch
Email: cuongnt@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0981.245.628
Nhiệm vụ: Chi tiết
(ẢNH) CN. Đỗ Thanh Lượng
Phó Chủ tịch
Email: luongdt@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0902.127.590
Nhiệm vụ: Chi tiết
(ẢNH) ThS. Hồ Viết Thành
UV BCH
Email: thanhhv@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0988.355.906
Nhiệm vụ: Chi tiết
(ẢNH) CN. Phạm Huy Tâm
UV BCH
Email: tamph@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0912.361.248
Nhiệm vụ: Chi tiết
(ẢNH) ThS. Cao Thị Tơ
UV BCH
Email: toct@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0373.445.776
Nhiệm vụ: Chi tiết
  CN. Nguyễn Văn Vượng
UV BCH
Email: vuongnv@vnuf.edu.vn
Điện thoại: 0392.526.026
Nhiệm vụ: Chi tiết

 


Chia sẻ