Hướng dẫn đổi mật khẩu đăng nhập CTT, Mail VNUFID

9 tháng 9, 2020
Sau khi được cấp tài khoản, mật khẩu mới. Đề nghị cán bộ viên chức thay đổi mật khẩu tài khoản để đảm bảo tính bảo mật.

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP CTT, MAIL VNUF

Bước   1:    Mở   trình   duyệt   web  Internet   Explorer, CocCoc, Firefox…, nhập địa chỉ: http://doimk.vnuf.edu.vn

Màn hình hiển thị:

Bước 2: Click nút NÂNG CAO/Tiếp tục truy cập doimk.vnuf.edu.vn (không  an toàn)Khi đó màn hình hiển thị giao diện:

 

 Bước 3: Điền thông tin:

               VNUF\ten_tai_khoan: (1)

               Mật khẩu hiện tại: (2)

               Mật khẩu mới: (3)

              Xác nhận lại mật khẩu mới:(4)

Trong đó:

               (1): VNUF\"Nhập tên tài khoản mail VNUF".

               (2): "Nhập mật khẩu hiện tại – là mật khẩu đăng nhập mail VFU"

               (3): " Nhập mật khẩu mới tối thiểu bao gồm 8 ký tự"

               (4): "Nhập lại mật khẩu mới"

Chú ý:  Phần trong dấu "" là phần tên tài khoản, mật khẩu cá nhân đã được cấp.

Ví dụ:

VNUF\ten_tai_khoan: vnuf\quynhtt

Mật khẩu hiện tại:123456

Mật khẩu mới: abc@1508

Xác nhận lại mật khẩu mới: abc@1508

 Bước 4: Click nút Xác nhận

Khi đó màn hình hiển thị giao diện:

Click nút Ok màn hình hiển thị trang chủ của trường Đại học Lâm nghiệp: http://www.vnuf.edu.vn/

Chúc các đồng chí đổi mật khẩu thành công!


Chia sẻ