Kế hoạch
Chương trình, kế hoạch công tác quý III năm 2020 4 tháng 7, 2020

Căn cứ Nghị Quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019; Quyết nghị của Hội đồng trường; Chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2020 của các đơn vị trong trường, Nhà trường thông báo Chương trình kế...

Đọc tiếp
Chương trình, kế hoạch công tác quý năm 2020 11 tháng 1, 2020

Căn cứ Nghị Quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019; Quyết nghị của Hội đồng trường; Chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2020 của các đơn vị trong trường, Nhà trường thông báo Chương trình...

Đọc tiếp