Kế hoạch
Chương trình, kế hoạch công tác Quý IV năm 2022 28 tháng 9, 2022

Căn cứ Nghị Quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021; Quyết nghị của Hội đồng trường; Chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2022 của các đơn vị trong trường, Nhà trường thông báo Chương trình kế...

Đọc tiếp
Chương trình, kế hoạch công tác Quý III năm 2022 30 tháng 6, 2022

Căn cứ Nghị Quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021; Quyết nghị của Hội đồng trường; Chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2022 của các đơn vị trong trường, Nhà trường thông báo Chương trình kế...

Đọc tiếp
Chương trình, kế hoạch công tác Quý II năm 2022 5 tháng 4, 2022

Căn cứ Nghị Quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021; Quyết nghị của Hội đồng trường; Chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2022 của các đơn vị trong trường, Nhà trường thông báo Chương trình kế...

Đọc tiếp
Chương trình, kế hoạch công tác Quý I năm 2022 26 tháng 1, 2022

Căn cứ Nghị Quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021; Quyết nghị của Hội đồng trường; Chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2022 của các đơn vị trong trường, Nhà trường thông báo Chương trình kế...

Đọc tiếp
Chương trình, kế hoạch công tác Quý II năm 2021 2 tháng 4, 2021

Căn cứ Nghị Quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020; Quyết nghị của Hội đồng trường; Chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021 của các đơn vị trong trường, Nhà trường thông báo Chương trình kế...

Đọc tiếp
Chương trình, kế hoạch công tác Quý I năm 2021 6 tháng 2, 2021

Căn cứ Nghị Quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020; Quyết nghị của Hội đồng trường; Chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021 của các đơn vị trong trường, Nhà trường thông báo Chương trình kế...

Đọc tiếp
Chương trình, kế hoạch công tác quý III năm 2020 4 tháng 7, 2020

Căn cứ Nghị Quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019; Quyết nghị của Hội đồng trường; Chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2020 của các đơn vị trong trường, Nhà trường thông báo Chương trình kế...

Đọc tiếp
Chương trình, kế hoạch công tác quý năm 2020 11 tháng 1, 2020

Căn cứ Nghị Quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019; Quyết nghị của Hội đồng trường; Chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2020 của các đơn vị trong trường, Nhà trường thông báo Chương trình...

Đọc tiếp