Cập nhật, bổ sung một số chức năng của phần mềm VBĐH và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của Trường ĐHLN

5 tháng 1, 2023

Hướng dẫn sử dụng các chức năng bổ sung phần mềm văn bản điều hành VNUF: TẢI VỀ


Chia sẻ